Doporučená literatura

Články ke stažení

novinka!

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA – 2. díl

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Mgr. Markéta Mohaplová

článek ke stažení (pdf 113 KiB) z webu pediatriepropraxi.cz

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Oddělení klinické psychologie FN Motol, Praha

Anotace: Druhá část přehledového článku o poruchách autistického spektra shrnuje diagnostický postup a diagnostické nástroje dostupné v ČR. Zmiňuje klíčovou roli dětského lékaře pro identifikaci časných příznaků a ranou diagnostiku. Doplňuje psychologickou diagnostiku jako důležitou součást komplexního vyšetřovacího procesu. Podává základní údaje o průběhu a prognóze a strategii farmakoterapie poruch autistického spektra. Na závěr uvádí doporučení zejména pro praktické lékaře pro děti a dorost, jak postupovat při preventivních prohlídkách či při podezření na poruchu autistického spektra kdykoliv během dětského věku.
Klíčová slova: poruchy autistického spektra, diagnostika, psychologické vyšetření, průběh, prognóza, terapie

 


 

OČKOVACÍ LÁTKY A AUTISMUS: Co byste měli vědět

The Children's Hospital of Philadelphia, Vaccine Education Center

článek ke stažení (pdf 108,9 KiB)

Anotace: článek Vaccine Education Centre, The Children's Hospital of Philadelphia se zabývá souvislostí mezi podáváním vakcín a autismem u dětí.
Klíčová slova: poruchy autistického spektra, očkování.

 


 

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA – 1. díl

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Mgr. Markéta Mohaplová

článek ke stažení (pdf 108,9 KiB) z webu pediatriepropraxi.cz

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Oddělení klinické psychologie FN Motol, Praha

Anotace: První část přehledového článku o poruchách autistického spektra zmiňuje v úvodu nové úkoly, které jsou postaveny před lékaře a psychology podílející se na diagnostickém a léčebném procesu dětí s těmito poruchami. Informuje o nárůstu prevalence a podává možná vysvětlení pro tento epidemiologický trend. Shrnuje aktuální informace o etiopatogenezi poruch autistického spektra a výsledcích neurozobrazovacích studií. Souvislost mezi výskytem poruch autistického spektra a očkováním uvádí jako neprokázanou. Popisuje podrobně klinický obraz dětského a atypického autismu a Aspergerova syndromu.
Klíčová slova: poruchy autistického spektra, prevalence, etiopatogeneze, neurobiologie, očkování, klinický obraz.

 


 

ČASNÉ KLINICKÉ PROJEVY AUTISMU V DĚTSTVÍ A MLÁDÍ JSOU KLÍČEM K VČASNÉ DIAGNÓZE

MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

článek ke stažení (pdf 93,1 KiB) z webu pediatriepropraxi.cz

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno

Anotace: Autismus je starší název pro skupinu závažných poruch vyvíjejícího se mozku, které jsou nyní nověji označovány jako „pervazivní vývojové poruchy (PDD Pervasive Developmental Disorders) nebo autistické spektrum či kontinuum (ASD Autistic Spectrum Disorders)“. U většiny poruch autistického spektra je stanovení diagnózy reálné ve věku 36 měsíců s výjimkou Aspergerova syndromu, kdy je to v 72 měsících. Rozpoznání klinických příznaků poruchy je však mnohdy možné už do roku věku. Přesto jsou děti s autismem k diagnostice stále odesílány pozdě. Cílem článku je rekapitulace nejčastějších časných klinických projevů autismu pro potřebu praktických lékařů pro děti a dorost, protože jsou to oni, kteří mohou včasnost diagnózy velmi pozitivně ovlivnit.
Klíčová slova: autismus, spektrum autistických poruch, Aspergerův syndrom, pervazivní vývojové poruchy, autismus s regresem, časné
příznaky autismu.

 


 

MANAŽMENT DETÍ S AUTIZMOM

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., MUDr. Anna Pivovarčiová, MUDr. Silvia Hnilicová, MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

článek ke stažení (pdf 161,6 KiB) z webu pediatriapreprax.sk

Fyziologický ústav LF UK, Bratislava

Anotace: Spektrum autistických porúch reprezentuje fenotypovo veľmi heterogénnu skupinu porúch so spoločnými znakmi v dvoch základných doménach, a to je deficit v sociálnej komunikácii a interakcii a repetitívne vzory správania, záujmov a aktivít. Výskum etiológie autizmu je veľkou výzvou pre súčasnú medicínu. Vedci identifikujú genetické rizikové faktory, ktoré v spolupôsobení s faktormi prostredia zvyšujú riziko vzniku autistického fenotypu. Dodnes nie je známy žiadny biochemický marker, ktorý by potvrdil diagnózu autizmu, a nevieme o žiadnej farmakoterapii, ktorou by sa dal autizmu vyliečiť ad integrum. Manažment musí byť individualizovaný na základe špecifických potrieb dieťaťa.
Kľúčové slová: spektrum autistických porúch, diagnostika, manažment, intervencia.
 


 

SCREENING A DIAGNOSTIKA DĚTSKÉHO AUTISMU V RANÉM DĚTSTVÍ

MUDr. Iva Dudová, Ph.D., MUDr. Štěpánka Beranová, prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

článek ke stažení (pdf 155,2 KiB) z webu pediatriepropraxi.cz

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Anotace: Článek přináší souhrn poznatků o příznacích dětského autismu v raném věku a komentuje narůstající prevalenci poruch autistického spektra. Uvádí přehled screeningových a diagnostických metod autismu v raném věku. Praktickým výstupem pro dětské lékaře v klinické praxi je seznam varovných příznaků vedoucích k podezření na dětský autismus v prvních letech života dítěte a připojený screeningový rodičovský dotazník.
Klíčová slova: autismus, screening, časná diagnostika.
 


 

Další literatura

 

Bauer, J. Proč cítím to, co ty. Intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů. Praha:

Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5737-7. 2016

 

Bidlová, E. Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení. (Disertační práce) Praha:

FF UK katedra psychologie. 2005, s. 80-161.

 

Bowlby, J. Vazba, teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010.

ISBN 978-807-3676-704.

 

Grawe, K. Neuropsychoterapie. Nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy.

Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-311-6.

 

Charman, T. Why is joint attention a pivotal skill in autism? London: The Royal Society,

2003. 358, 315-324.

 

Lai, M-Ch; Lombardo, M. V; Baron-Cohen, S. Autism. The Lancet, ročník 383, č. 9920

2014, s. 896 – 910. e-ISSN 1588-2861.

 

Matějček, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-504-2.

Patrick, N. Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. Praha:

Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-867-8.

 

South, M., Ozonoff, S., Schultz, R. T. Neurocognitive Development in Autism. In Nelson,

CH., A., Luciana, M. Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience. Cambridge: MIT

Press, 2008. 701-716. ISBN 13 9780262141048.

 

Straussová, R., Knotková, M., Mátlová, I. Obrázkový slovník sociálních situací pro děti

s poruchou autistického spektra. Praha: APLA, 2010. ISBN 978-80-254 9477-6.

 

Straussová, R., Knotková, M. Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Praha:

Portál, 2011. ISBN 978-802-6200-024.

 

Straussová, R., Roštárová, I. Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra. Praha:

APLA, 2012a. ISBN 978-80-87690-01-7.

 

Metodika ucelené rehabilitace a terapie O.T.A. u PAS

 

Straussová, R., Hradská, M. Obrázkový slovník pro nácvik porozumění řeči a rozvoj pasivní

slovní zásoby. Praha: APLA, 2012b. ISBN 978-80-87690-02-4.

 

Straussová, R. Faktory ovlivňující míru rodičovského stresu u dítěte s mentálním postižením.

Praha: Speciální pedagogika. 26/1, 2016a, s. 13–27. ISSN 1211-2720.

 

Straussová, R. Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku

17–30 měsíců za využití metody VTI. (Disertační práce) Praha: PedF UK katedra speciální

pedagogiky. 2016b, s. 60-151.

 

Straussová, R. Komunikace u poruch autistického spektra. in Hájková, V. Řeč jako

diagnostický fenomén. kol. autorů. Praha: Karolinum 2016c ISBN (v tisku)

 

Vágnerová, M., Strnadová, I., Krejčová, L. Náročné mateřství. Být matkou postiženého dítěte.

Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1616-2.

 

Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-

262-0225-7.